Avís legal Taxis Artero

Avís legal Taxis Artero

Continguts i condicions d'accés d'aquest lloc web

Taxis Artero (d'ara endavant el titular) posa a la disposició dels usuaris i usuàries de la xarxa d'internet informació, tenint en compte que, malgrat la diligència de la seva preparació, pot contenir eventualment imprecisions o errors. I amb això vol donar a conèixer l'activitat comercial i mercantil que realitza.


Tituralitat d'aquest lloc web.

Les dades identificatives del responsable de la web són els que figuren a continuació.

Taxis Artero

Tel.: 630 918 900

info@taxisartero.com


Condicions d'accés

Amb l'accés i la utilització de la web, s'interpreta que l'usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d'aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web al moment d'accés.


Manifestacions i garantias de caràcter general.

El titular manifesta i garanteix que la web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària, a data d'avui, per a l'accés i la seva utilització. Malgrat això, el titular no garanteix l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercera persona, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari/Usuària.

L'Usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe. El titular amb informació procedent de fonts internes i externes, l'ofereix en el seu estat actual als Usuaris, amb la possibilitat que contingui imprecisions o errors. Per això, l'Usuari exonera al titular de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la web pogués produir-li durant la navegació per aquesta

Per la seva banda, l'Usuari/a garanteix que, qualsevol que sigui l'activitat que desenvolupa per mitjà de la web, s'adequarà a la llei, la moral, a l'ordre públic, als bons costums i en cap cas no resultarà ofensiva per al bon nom i la imatge comercial del titular, per a la resta d'Usuaris de la web o per a tercers. Per la seva banda, l'Usuari es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, especialment, a no sobrecarregar de forma indeguda l'amplària de la banda o qualsevol un altre element tècnic susceptible de sofrir danys, a no transmetre a la web, o a través d'ella, cap element susceptible de contenir un virus informàtic o cap un altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir total o parcialment la web.


Vinculos o enllaços hipertextuales a la web.

Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'aquí d'ara endavant link) a la web s'han d'assegurar i s'han de comprometre al respecte de les regles del titular sobre enllaços.

Les esmentades regles consisteixen en:

  • Disposar d'explicita autorització escrita per part del titular d'aquest lloc.
  • No realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, a la moral o als bons costums.
  • No establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge del titular o dels seus clients.

La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que el titular promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web que no estiguin gestionats pel titular. El titular no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut.


Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitatiu, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del titular, o dels proveïdors de continguts (indicats en el peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial), que han estat objecte de llicència o cessió per part dels mateixos proveïdors i es troben protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent com tal la recopilació, disseny, ordenació, i muntatge) de tot el contingut de la web és propietat exclusiva del titular i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el programari utilitzat en l'ús i el desenvolupament de la web és propietat del titular o dels seus proveïdors de programari (indicats en el peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips del titular que apareixen a la web són titularitat del titular i es troben degudament gravats o en procés d'enregistrament. Les denominacions altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o a la web poden ser marques registrades dels respectius i legítims titulars.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat del titular o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de terceres persones sense l'autorització expressa dels titulars dels esmentats continguts.

La posada a disposició i l'ús de les dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat del titular o dels seus proveïdors (indicats en el peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'Usuari.

El propietari del lloc reconeix la propietat del seu proveïdor de programari (indicat en el peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial) de tot el codi font utilitzat per a la creació d'aquest lloc.


Política de privadesa i protecció de dades de caràcter personal del titular

El titular manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels usuaris/usuàries, i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s'estén a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada per mitjà de la web.

En aquest sentit, el titular li garanteix, segons els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals.

A aquest efecte, el titular garanteix que ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, conforme al que estableix el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal, així com altres normatives de desenvolupament. No obstant això, el titular pot revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, per mitjà dels seus sistemes informàtics, quan li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

L'Usuari/a podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts en la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta el propi titular, el domicili del com s'especifica en les dades generals anteriorment indicats en aquesta pàgina. Per a la seva comoditat, podrà exercir el dret abans esmentat també per correu electrònic en l'adreça indicada al principi d'aquest text.